Ms. Kistler

Hello My Name Is...

Joyce Kistler

kistler

Schedule
1st period: Plan
2nd period: English I
3rd period: English IV
4th period: 8th Grade English
Lunch
5th period: 8th Grade English
6th period: Reading Lab
7th period: English I
Eagle Hour